Civielrecht

CIVIEL RECHT

Civiel recht wordt ook wel ‘burgerlijk recht’ of ‘privaatrecht’ genoemd en regelt de rechten en plichten van burgers en bedrijven ten opzichte van elkaar. Het civiele recht omvat een groot aantal rechtsgebieden, waaronder de navolgende.
 
Verbintenissenrecht

Vrijwel dagelijks sluit u contracten (overeenkomsten) met anderen. Meestal leidt dat niet tot problemen, maar soms gaat het weleens mis. Indien uw contractspartij bijvoorbeeld de overeenkomst niet of niet goed nakomt. Wij helpen u dan om alsnog nakoming en/of schadevergoeding van deze partij te vorderen. Er is een diversiteit aan overeenkomsten, waarmee u te maken kunt krijgen. Graag adviseren wij u omtrent de juridische mogelijkheden in uw specifieke situatie.

Ook kan het voorkomen dat u schade oploopt door toedoen van een ander. Bijvoorbeeld, schade aan uw auto bij een verkeersongeval of een andere onrechtmatige daad. Wij ondernemen de noodzakelijke acties om die ander te verplichten tot het vergoeden van uw schade op basis van de wet.

Arbeidsrecht

Bent u (op staande voet) ontslagen? Of is uw arbeidsovereenkomst op een andere wijze beëindigd? Krijgt u te maken met een reorganisatie? In hoeverre bent u gebonden aan een non-concurrentiebeding? Wat zijn uw rechten op basis van de van toepassing zijnde collectieve arbeidsovereenkomst? Dit zijn zomaar enkele vragen die u kunt hebben op het gebied van het arbeidsrecht. Het arbeidsrecht is een breed rechtsgebied dat bovendien constant in ontwikkeling is. Deskundige juridische bijstand in een vroeg stadium is dan noodzakelijk.

Wij kunnen u zowel bijstaan als werknemer maar ook als werkgever. In overleg met u zullen wij u vakbekwaam bijstaan en adviseren in uw specifieke arbeidsrechtelijke kwestie.

Letselschaderecht

Wanneer u letsel oploopt, bijvoorbeeld als gevolg van een verkeersongeval, een ongeval op de werkvloer of als gevolg van een medische fout, is dat natuurlijk een vervelende gebeurtenis. Wij staan u in deze moeilijke periode graag bij en onderzoeken de mogelijkheden om uw schade op de aansprakelijke personen te verhalen.