Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Advocatenkantoor Kunze, Advocatenkantoor Delsing en Gans Advocatuur

Tevens handelend onder de naam Kunze Delsing Gans Advocaten


Artikel 1 - Definities

 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 2. Advocatenkantoor Delsing, Advocatenkantoor Kunze of Gans Advocatuur ook wel aangeduid met “het kantoor”.
 3. Kunze Delsing Gans Advocaten, de handelsnaam van Advocatenkantoor Delsing, Advocatenkantoor Kunze en Gans Advocatuur.
 4. Cliënt: de natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft aan advocatenkantoor Delsing, Advocatenkantoor Kunze of Gans Advocatuur tot het verrichten van diensten.
 5. Overeenkomst: de overeenkomst waarbij een cliënt aan het kantoor of de advocaat de opdracht geeft om bepaalde juridische werkzaamheden te verrichten en het kantoor deze opdracht aanvaard.
 6. Honorarium: de kosten die het kantoor in rekening brengt voor de te verrichten juridische werkzaamheden.
 7. Verschotten: elke vergoeding van te specificeren kosten zoals griffierecht, reis-en verblijfkosten, taxatiekosten, deurwaarderskosten etc., alsmede elke vergoeding van niet te specificeren kantoorkosten zoals porti, telefoon, fax, kopieerkosten e.d.
 8. Derdengelden: de gelden die het kantoor ten behoeve van de cliënt ontvangt.
 9. Stichting Beheer Derdengelden advocatenkantoor: de stichting, als bedoeld in de Verordening op de advocatuur van de Nederlandse Orde van Advocaten, ter ondersteuning van het kantoor en ter beheer van voor anderen dan het kantoor ontvangen gelden.
 10. Klacht: elke negatieve reactie van de cliënt over de uitvoering van een opdracht, de naleving van een overeenkomst, of de dienstverlening door Advocatenkantoor Delsing, Advocatenkantoor Kunze of Gans Advocatuur.
 11. Geschil: de blijvende onenigheid tussen cliënt en het kantoor met betrekking tot een eerderingediende klacht.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Advocatenkantoor Delsing en cliënt, tussen Advocatenkantoor Kunze en cliënt of tussen Gans Advocatuur en cliënt voor zover door partijen daarvan niet schriftelijk en uitdrukkelijk wordt afgeweken.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten.
 3. De gedrags- en beroepsregels van de Nederlandse Orde voor Advocaten maken deel uit van de overeenkomst. De cliënt is ervan op de hoogte dat de advocaat de door de Orde van Advocaten opgelegde gedragsregels bij de uitoefening van zijn praktijk dient te respecteren. De cliënt aanvaardt de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.

Artikel 3 – Gebruik naam Kunze Delsing Gans Advocaten

 1. Iedere overeenkomst danwel opdracht komt tussen cliënt en advocaat mr. R.R.J.W. Delsing danwel Advocatenkantoor Delsing tot stand of tussen cliënt en advocaat mw. mr. Y.K Kunze danwel Advocatenkantoor Kunze tot stand of komt tot stand tussen cliënt en mw. mr. F.Y. Gans danwel Gans Advocatuur tot stand. De naam Kunze Delsing Gans Advocaten is slechts een handelsnaam waarmee de respectievelijke advocatenkantoren zich naar alle derden danwel naar buiten uiten/representeren. Er komen geen overeenkomsten tussen cliënten en Kunze Delsing Gans Advocaten tot stand. De overeenkomst komt tot stand tussen een cliënt en één genoemde advocaat tenzij hier expliciet vanaf is geweken.
 2. In iedere overeenkomst tot opdracht is eenduidig omschreven op welke wijze de opdracht tot stand komt en tussen welke partijen deze tot stand komt: de cliënt en respectievelijk advocatenkantoor Delsing of Advocatenkantoor Kunze of Gans Advocatuur. In iedere overeenkomst tot opdracht is aangegeven op welke wijze de naam Kunze Delsing Gans Advocaten zal worden gebruikt.
 3. Er bestaat in de relatie tussen cliënt en advocaat/advocatenkantoor Delsing, danwel Advocatenkantoor Kunze danwel Gans Advocatuur geen enkele twijfel/ onduidelijkheid over de aard van de relatie en de het gebruik van de algemene handelsnaam Kunze Delsing Gans Advocaten. Dit is voor de cliënt uitgewerkt in de overeenkomst tot opdracht.Kunze Delsing Gans Advocaten is een samenwerkingsverband tussen Advocatenkantoor Delsing Advocatenkantoor Kunze en Gans Advocatuur, de advocaten mr. R.R.J.W. Delsing en mw. mr. Y.K. Kunze en mw. mr F.Y. Gans. De genoemde advocaten hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Zij hebben tevens een sluitende geheimhoudingsovereenkomst en een waarnemingsovereenkomst gesloten. Dit betekent concreet dat met goedvinden van de cliënt de ene advocaat voor de andere kan waarnemen en dat alle informatie op dezelfde vertrouwelijke wijze zal worden behandeld/bewaard.

Artikel 4 – Totstandkoming overeenkomst van opdracht

 1. De overeenkomst van opdracht tot het verlenen van rechtsbijstand komt tot stand door aanvaarding van de door cliënt verstrekte opdracht.
 2. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitgesloten.
 3. De aanvaarding van de opdracht geschiedt schriftelijk door ondertekening van de overeenkomst van opdracht door de advocaat of door schriftelijke bevestiging van de aanvaarding van de opdracht per brief, fax of e-mail.

Artikel 5 – Uitvoering overeenkomst

 1. De uit de overeenkomst wederzijds voortvloeiende verplichtingen gelden vanaf de schriftelijke bevestiging door advocatenkantoor Delsing of Advocatenkantoor Kunze of Gans Advocatuur aan cliënt.
 2. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt.
 3. Indien dat, naar het oordeel van respectievelijk advocatenkantoor Delsing, Advocatenkantoor Kunze of Gans Advocatuur in het belang is van een goede nakoming van de overeenkomst, dan hebben de genoemde kantoren het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. Bij het inschakelen van een derde zal de advocaat steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De respectievelijke advocatenkantoren zijn gerechtigd en onherroepelijk gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derde namens opdrachtgever te aanvaarden. Noch advocatenkantoor Delsing, noch Advocatenkantoor Kunze of Gans Advocatuur zijn aansprakelijk voor tekortkoming van deze derde.
 5. De overeenkomst houdt een inspanningsverbintenis voor advocatenkantoor Delsing, Advocatenkantoor Kunze of Gans Advocatuur in en geen resultaatsverbintenis. Een overeenkomst wordt door of vanwege het kantoor naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van het kantoor mag worden verwacht uitgevoerd.

Artikel 6 – Verplichtingen cliënt

 1. Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan advocatenkantoor Delsing of Advocatenkantoor Kunze of Gans Advocatuur aangeeft, of waarvan cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan het kantoor worden verstrekt.
 2. Indien de in het vorige lid bedoelde en voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan het kantoor zijn verstrekt, heeft advocatenkantoor Delsing of Advocatenkantoor Kunze of Gans Advocatuur het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan cliënt in rekening te brengen.

Artikel 7 – Inzage, afgifte en afschriften

 1. De cliënt is te allen tijde gerechtigd om op vooraf schriftelijk verzoek het dossier in te zien ten kantore van de advocaat. Inzage is kosteloos.
 2. Een dossier, of een gedeelte van een dossier, wordt niet aan de direct belanghebbende cliënt, of diens rechtverkrijgende, afgegeven.
 3. Afgifte van een dossier, daaronder begrepen geselecteerde stukken uit een dossier, geschiedt uitsluitend in persoon, tegen afgifte van een gespecificeerde en door de betrokkene ondertekende verklaring van overname en slechts dan nadat de identiteit van degene die afgifte verlangt is vastgesteld aan de hand van een algemeen geldig identiteitsbewijs.
 4. Afgifte kan uitsluitend plaatsvinden na het beëindigen van de werkzaamheden en het sluiten van het dossier.
 5. Indien de cliënt een afschrift wenst te ontvangen van het dossier, is hij hiervoor een vergoeding verschuldigd terzake kopieer- en administratiekosten van € 0,03 per pagina.

Artikel 8 – Honorarium en declaratie

 1. Voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht is de cliënt het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting (hoog tarief) verschuldigd.
 2. De werkzaamheden van de advocaat worden in beginsel verricht op basis van het gehanteerde standaard uurtarief van de betreffende advocaat. In bijzondere gevallen, zoals bij spoedeisende zaken, zaken met aanzienlijk belang, kan daarvan in overleg met de cliënt worden afgeweken. Het kantoor behoudt zich het recht voor om jaarlijks het honorarium aan te passen.
 3. Het verschuldigde honorarium wordt bekend gemaakt aan de hand van het voor de betreffende opdracht overeengekomen uurtarief. Het geldende uurtarief wordt bij de acceptatie van de opdracht schriftelijk bevestigd of vastgelegd in de door de cliënt getekende overeenkomst.
 4. Indien de advocaat recent eerder werkzaamheden voor de cliënt heeft verricht, geldt tenzij anders overeengekomen het vaste, eerder tussen partijen afgesproken honorarium.
 5. Het honorarium met betrekking tot verrichte werkzaamheden zal, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, in beginsel tussentijds in rekening worden gebracht.
 6. De advocaat is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. De omvang van het voorschot zal in overleg tussen de betrokken advocaat en de cliënt worden vastgesteld. Indien het betalingsgedrag van de cliënt daartoe aanleiding geeft, kan de hoogte van een volgend te betalen voorschot in een later stadium worden aangepast. Wanneer het voorschot voor minimaal driekwart is opgebruikt, heeft de advocaat het recht om een aanvullend voorschot bij de cliënt in rekening te brengen. Een ontvangen voorschotbetaling wordt verrekend met de einddeclaratie van de opdracht.
 7. Naast het honorarium is de cliënt aan advocatenkantoor Delsing, Advocatenkantoor Kunze of Gans Advocatuur verschotten verschuldigd in verband met de kosten die het kantoor ten behoeve van de cliënt betaalt. Deze verschotten hebben onder meer betrekking op griffierecht, kosten van getuigen en deskundigen, deurwaarderskosten en kosten van uittreksels uit openbare registers.

Artikel 9 – Gesubsidieerde rechtsbijstand

 1. Voor overeenkomsten die worden aangegaan op basis van het wettelijk systeem van gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging) is de cliënt niet het honorarium van de advocaat verschuldigd zoals bepaald in het vorige lid. In de plaats daarvan is de cliënt een door de Raad van Rechtsbijstand vast te stellen eigen bijdrage verschuldigd, welke eigen bijdrage wordt gebaseerd op het inkomen en vermogen van de cliënt (en diens partner) in het peiljaar (= het jaar van aanvraag minus twee).
 2. Bij het aangaan van de eerste overeenkomst bekijkt op basis van de door de cliënt verstrekte financiële gegevens of hij in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. De cliënt is verantwoordelijk voor de juistheid van de (mondeling) verstrekte informatie. Bij twijfel wordt uit voorzorg toch een toevoeging aangevraagd.
 3. Indien tussentijds of bij een volgende overeenkomst de financiële situatie van de cliënt wijzigt, in die zin dat hij alsnog in aanmerking meent te komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand, is de cliënt gehouden om zulks onmiddellijk te melden aan de advocaat.
 4. De advocaat is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen zolang door de Raad voor Rechtsbijstand geen toevoeging is afgegeven. De omvang van het voorschot zal in overleg tussen de advocaat en de cliënt worden vastgesteld.
 5. Griffierechten c.q. vastrecht, kosten van getuigen en deskundigen, uittreksels uit de openbare registers, telegrammen, internationale telex, internationale telefax en internationale telefoongesprekken en rolverrichtingen vallen niet onder het bereik van de door de Raad van Rechtsbijstand afgegeven toevoeging en worden aan de cliënt doorberekend.
 6. De toevoeging heeft alleen betrekking op de door de advocaat verrichte werkzaamheden vanaf de datum van aanvraag. De eerder door de advocaat verrichte werkzaamheden worden overeenkomstig het bepaalde in het vorige artikel aan de cliënt in rekening gebracht.

Artikel 10 – Betaling

 1. Betaling van declaraties dienen, tenzij anders tussen partijen is overeengekomen, binnen 10 dagen te geschieden na factuurdatum door advocatenkantoor Delsing of Advocatenkantoor Kunze of Gans Advocatuur.
 2. Betalingen dienen plaats te vinden door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het op de declaratie vermelde bankrekeningnummer, of ten kantore van Kunze Delsing Gans Advocaten door middel van een wettig betaalmiddel.
 3. Betalingen dienen plaats te vinden zonder korting of verrekening. Uitstel van betaling wordt niet verleend.
 4. Na verstrijken van de betalingstermijn van tien dagen is de cliënt van rechtswege in verzuim en is de cliënt over het opeisbare bedrag de wettelijke (handels)rente ex artikel 6:119(a) BW, zonder dat deze eerst aangezegd hoeft te worden.
 5. Indien de cliënt niet in staat is om het (volledig) verschuldigde bedrag binnen de in het eerste lid genoemde betalingstermijn te voldoen, verzoekt hij voor het verstrijken van de betalingstermijn gemotiveerd en onderbouwd om een betalingsregeling. Indien het advocatenkantoor instemt met een betalingsregeling wordt deze te allen tijde schriftelijk bevestigd. Betalingsregelingen dienen stipt door de cliënt te worden nagekomen, op straffe van verval, waarbij het verschuldigde bedrag weer direct opeisbaar wordt.
 6. De ontvangen betalingen strekken eerst in mindering op de verschotten, vervolgens op de verschenen rente en tenslotte uitdrukkelijk niet de geliquideerde proceskosten en tenslotte op de hoofdsom.
 7. In geval van liquidatie, (dreigend) faillissement of surséance van betaling van cliënt zijn de verplichtingen van de cliënt onmiddellijk en volledig opeisbaar.

Artikel 11 – Invordering en opschorting werkzaamheden bij verzuim

 1. Indien de cliënt in verzuim is één of meer van zijn verplichtingen jegens het advocatenkantoor Delsing, Advocatenkantoor Kunze of Gans Advocatuur na te komen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van cliënt, welke kosten minimaal 15% van de vordering, met een minimum van € 150,00 bedragen.
 2. Onder de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte worden tevens verstaan de door het advocatenkantoor zelf verrichte (incasso)werkzaamheden waaronder het versturen van aanmaningen, het (telefonisch) sommeren tot betaling en het eventueel treffen van betalingsregeling(en).
 3. Indien de cliënt in verzuim is met de betaling van hetgeen door hem is verschuldigd, heeft de advocaat naast de mogelijkheid van invorderingsmaatregelen als bedoeld in de vorige leden, het recht zijn werkzaamheden ten behoeve van de cliënt op de schorten. De advocaat is slechts dan bevoegd van dit opschortingrecht gebruik te maken nadat hij de cliënt daarvan van tevoren op de hoogte heeft gesteld en hem nog een korte termijn heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen. De duur van de voornoemde korte termijn zal zijn aangepast aan de omstandigheden van het geval. De advocaat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die de cliënt lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden als hier bedoeld.
 4. Advocatenkantoor Delsing, Advocatenkantoor Kunze of Gans Advocatuur heeft het recht alle stukken, ook die met betrekking tot een overeenkomst waarop de onbetaalde declaratie geen betrekking heeft, onder zich te houden tot op het moment dat betaling heeft plaatsgevonden.

Artikel 12 – Reclames

 1. Reclames met betrekking tot een declaratie dienen, op straffe van nietigheid, schriftelijk en binnen tien dagen na factuurdatum te geschieden.
 2. Reclames over nakoming van een overeenkomst dienen, op straffe van verval, binnen dertig dagen na ontdekking van het gebrek dan wel uiterlijk dertig dagen na voltooiing van de desbetreffende opdracht, schriftelijk te geschieden.

Artikel 13 – Derdengelden

 1. 1. Het kantoor neemt geen gelden aan van derden die voor cliënten bestemt zijn. Kantoor heeft geen derdengeldenrekening.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

 1. Advocatenkantoor Delsing, Advocatenkantoor Kunze of Gans Advocatuur is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door dat is uitgegaan van de door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor het kantoor kenbaar hoorde te zijn.
 2. Advocatenkantoor Delsing, Advocatenkantoor Kunze of Gans Advocatuur is niet aansprakelijk voor uit een opschorting van werkzaamheden voor de cliënt voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim van cliënt om tot tijdige betaling van de declaraties van het kantoor over te gaan.
 3. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De cliënt vrijwaart het advocatenkantoor tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door advocatenkantoor Delsing, Advocatenkantoor Kunze of Gans Advocatuur ten behoeve van de cliënt verrichte werkzaamheden.
 4. Advocatenkantoor Delsing, Advocatenkantoor Kunze of Gans Advocatuur is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van met betrekking tot de overeenkomst door derden verrichte werkzaamheden.
 5. Overigens is iedere aansprakelijkheid van advocatenkantoor Delsing, Advocatenkantoor Kunze of Gans Advocatuur voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, beperkt tot het door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van advocatenkantoor Delsing danwel Advocatenkantoor Kunze danwel Gans Advocatuur te dier zake uitgekeerde of uit te keren bedrag, vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
 6. Alle aanspraken van cliënt vervallen twaalf maanden na het moment, waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten of andere rechten of bevoegdheden.
 7. Als de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in de zaak in verband waarmee de schade is ontstaan door de cliënt aan het advocatenkantoor is betaald, met een maximum van € 5.000,00.
 8. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De cliënt vrijwaart het advocatenkantoor tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door advocatenkantoor Delsing, Advocatenkantoor Kunze of Gans Advocatuur ten behoeve van de cliënt verrichte werkzaamheden.

Artikel 15 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Het is cliënt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan door of namens advocatenkantoor Delsing, Advocatenkantoor Kunze of Gans Advocatuur geproduceerde adviezen, contracten of andere voortbrengselen van de geest al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.

Artikel 16 – Archivering

 1. Advocatenkantoor Delsing, Advocatenkantoor Kunze, Gans Advocatuur zal het tijdens de uitvoering van de overeenkomst gevormde dossier gedurende tenminste 5 jaar na beëindiging van haar werkzaamheden en sluiting van het dossier bewaren. Verjaringstermijn rechtsvordering opvragen van stukken 5 jaar na einde bemoeienis met de Zaak, Bewaartermijn van administratieve gegevens 7 jaar, Bewaartermijn gegevensdragers 7 jaar, Bewaartermijn op grond van de AWR 7 jaar, Neerlegging van de praktijk 5 of 20 jaar.
 2. Na het verstrijken van de in het eerste lid genoemde periode is advocatenkantoor Delsing of Advocatenkantoor Kunze of Gans Advocatuur gerechtigd om het dossier te vernietigen.
 3. Op verzoek van de cliënt kan binnen de in het eerste lid genoemde termijn het dossier tegen vergoeding van de werkelijk te maken kosten worden gelicht uit het archief.

Artikel 17 – Klachten- en geschillenregeling

 1. Advocatenkantoor Delsing, Advocatenkantoor Kunze en Gans Advocatuur nemen deel aan de klachten- en geschillenregeling Advocatuur.
 2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming of uitvoering van een opdracht, inclusief declaratiegeschillen, zullen worden beslecht conform het Reglement Geschillencommissie. Door het aangaan van een overeenkomst met advocatenkantoor Delsing danwel Advocatenkantoor Kunze danwel Gans Advocatuur aanvaardt de cliënt de toepasselijkheid van de klachten- en geschillenregeling Advocatuur.
 3. Indien de cliënt ontevreden is over (een onderdeel van) de behandeling van zijn zaak, dient hij, alvorens de klacht kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie, de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan het advocatenkantoor.
 4. De cliënt dient zijn klacht aan advocatenkantoor Delsing, Advocatenkantoor Kunze of Gans Advocatuur voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop hij kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot zijn klacht aanleiding heeft gegeven.
 5. De cliënt kan zijn klacht uiterlijk twaalf maanden na de schriftelijke reactie van het advocatenkantoor voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Daarna vervalt deze mogelijkheid.

Artikel 18 – Gebruik Persoonsgegevens

 1. Door ondertekening van de opdrachtbevestiging gaat de cliënt akkoord met de verwerking van de door u verstrekte gegevens. Daaronder worden verstaan zowel NAW-gegevens als specifiek op de zaak betrekking hebbende gegevens. De verstrekte gegevens zullen worden opgeslagen in het digitale verwerkingsprogramma Advocaat Centraal alsmede op fysieke gegevensdragers op kantoor. Tussen mij (de verantwoordelijke) en Advocaat Centraal (CentralServices B.V.) (de verwerker) is een zogenaamde verwerkersovereenkomst gesloten. Advocaat Centraal verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de privacywetgeving, in het bijzonder de Algemene verordening.
 2. De verstrekte (persoons)gegevens worden enkel gebruikt ten behoeve van de uitvoering van de opdracht. In het kader van de uitvoering van de opdracht is het mogelijk dat de gegevens gedeeld moeten worden met verscheidene instanties, waaronder deurwaarders, gemeenten, rechtbanken en gerechtshoven. Voor het overige zullen gegevens nimmer zonder uw toestemming worden gedeeld met derden.
 3. Er bestaat voor de cliënt te allen tijden de mogelijkheid inzage in uw door mij verwerkte gegevens te verlangen. Inzage kan worden verkregen door zulks schriftelijk te verzoeken.
 4. Voorts bestaat de mogelijkheid om foutieve c.q. achterhaalde gegevens te laten corrigeren. Correctie kan worden verzocht door zulks schriftelijk te verzoeken.
 5. De door de cliënt verstrekte gegevens dienen op grond van de wet 7 jaar door het advocatenkantoor te worden bewaard. Het fysieke dossier met daarin opgeborgen alle persoons- en zaakgegevens worden veilig opgeborgen in een archief. Al het op mijn kantoor werkzaam zijnde personeel dat bevoegd is om de persoonsgegevens van de cliënt te verwerken, heeft zich tot vertrouwelijkheid en geheimhouding, gedurende en na hun dienstverband, verbonden. De dossiers en gegevensdragers dienen conform de wettelijke termijn te worden bewaard: Verjaringstermijn rechtsvordering opvragen van stukken 5 jaar na einde bemoeienis met de Zaak, Bewaartermijn van administratieve gegevens 7 jaar, Bewaartermijn gegevensdragers 7 jaar, Bewaartermijn op grond van de AWR 7 jaar, Neerlegging van de praktijk 5 of 20 jaar, Verjaringstermijn voor beroepsfouten 5 of 20 jaar.
 6. Ten aanzien van de digitaal verwerkte gegevens zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens, in het licht van de huidige stand van de techniek te beschermen tegen inbreuken op beveiliging, vertrouwelijkheid of integriteit en andere ongeautoriseerde of onwettige vormen van verwerking. Daarmee wordt een passend veiligheidsniveau gegarandeerd.
 7. Indien onverhoopt persoonsgegevens in verkeerde handen zouden vallen, zal daarvan onverwijld melding aan de cliënt worden gemaakt. Voorts zal van dit gegeven melding worden gemaakt aan de bevoegde autoriteit.

Artikel 19 – Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. De absoluut en relatief bevoegde rechter in het arrondissement Limburg, Locatie Maastricht is tevens bevoegd kennis te nemen van geschillen die voortvloeien uit hoofde van de met de cliënt gesloten overeenkomsten.

Artikel 20 – Salvatorische clausule

 1. Indien een bepaling van de Algemene Voorwaarden onwettig, ongeldig of onafdwingbaar is, blijven alle overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden hierdoor onaangetast.
 2. Een dergelijke bepaling zal worden vervangen door (een) bepaling(en) die hetzelfde of een vergelijkbaar effect of een overeenkomstige strekking heeft als de onwettige, ongeldige of onafdwingbare bepaling.