Privacy Verklaring

Privacy Statement Kunze Delsing Gans Advocaten
 
Inleiding:

Dit privacy statement is van toepassing op  alle diensten en werkzaamheden die door de hierna te noemen advocaten, hierna gezamenlijk te noemen ‘Kunze Delsing Gans Advocaten’, worden uitgevoerd.

De naam Kunze Delsing Gans Advocaten is de handelsnaam van de maatschap (kvk nummer: 67832768) waarmee de advocatenkantoren Kunze Holding B.V. (kvk nummer: 55771742), Advocatenkantoor Delsing (kvk nummer: 66937191) en Gans Advocatuur (kvk nummer: 53926625) zich naar alle derden uiten en zich naar buiten toe representeren.

Iedere overeenkomst danwel opdracht komt tot stand tussen cliënt en advocaat mw. mr. Y.K Kunze dan wel Advocatenkantoor Kunze, tussen cliënt en mr. R.R.J.W. Delsing danwel Advocatenkantoor Delsing of tussen cliënt en mw. mr. F.Y. Gans danwel Gans Advocatuur. Er komen geen overeenkomsten tussen cliënten en Kunze Delsing Gans Advocaten tot stand.

In de onderstaande privacy statement vindt u de algemene informatie over de manier waarop Kunze Delsing Gans Advocaten met alle persoonsgegevens omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Tevens vindt u hierin de rechten die u hierin als betrokkene heeft.


1. Toepassing

Kunze Delsing Gans Advocaten verwerkt tijdens haar dienstverlening persoonsgegevens van haar cliënten en haar relaties. Kunze Delsing Gans Advocaten respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene (n) wiens persoonsgegevens Kunze Delsing Gans Advocaten verwerkt.

2. Welke gegevens

Kunze Delsing Gans Advocaten verwerkt de gegevens van haar cliënten ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt. Naam, adres, woonplaats en contactgegevens worden verwerkt, maar ook de geboortedatum en bankrekeningnummer. Naam, adres en contactgegevens zijn nodig om contact te kunnen onderhouden met de cliënten en om hun identiteit vast te stellen. BSN van cliënten worden onder omstandigheden ook verwerkt, aangezien Kunze Delsing Gans Advocaten in het kader van de aanvraag van gefinancierde rechtsbijstand ook hierover dient te beschikken. Datzelfde heeft te gelden ten aanzien van de persoonsgegevens, naam, adres, woonplaats, geboortedatum en BSN van een eventuele partner van desbetreffende cliënt. Die gegevens worden louter gevraagd met als doel de aanvraag van de gefinancierde rechtsbijstand bij de Raad voor Rechtsbijstand.
​Ten gevolge van de dossierbehandeling, komt Kunze Delsing Gans Advocaten te beschikken over nadere persoonsgegevens die in het kader van de belangenbehartiging door de cliënt aan ter beschikking worden gesteld en ook noodzakelijk zijn om het dossier te kunnen behandelen. Hierbij valt te denken aan medische gegevens, gegevens over de door hun beleden godsdienst, strafrechtelijke gegevens en andere soorten gegevens.

3. Grondslagen voor de verwerking

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Kunze Delsing Gans Advocaten omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden. Kunze Delsing Gans Advocaten verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

Wettelijke verplichting
Uitvoering van een overeenkomst
Verkregen toestemming van betrokkene(n)
Gerechtvaardigd belang

4. Doeleinden van de verwerking

Kunze Delsing Gans Advocaten verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met de cliënt als betrokkene te kunnen communiceren. Kunze Delsing Gans Advocaten verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

Het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures
Ten behoeve van ons optreden op basis van gefinancierde rechtsbijstand
Innen van declaraties
Advisering, bemiddeling en verwijzing
Voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen
Marketing- en communicatie activiteiten
Werving en selectie (sollicitatie)

5. Delen met derden

Kunze Delsing Gans Advocaten deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Kunze Delsing Gans Advocaten, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Kunze Delsing Gans Advocaten persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Kunze Delsing Gans Advocaten uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Kunze Delsing Gans Advocaten ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

6. Beveiliging persoonsgegevens

Kunze Delsing Gans Advocaten hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Kunze Delsing Gans Advocaten maakt gebruik van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zodat in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken zijn vastgelegd over afdoende beveiligingsmaatregelen en waarin die ICT-leverancier zich tevens conformeert aan de verplichtingen uit de AVG.

7. Bewaartermijn persoonsgegevens

Kunze Delsing Gans Advocaten bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. Tevens wordt hierbij verwezen naar de algemene voorwaarden van Kunze Delsing Gans Advocaten.

8. Gebruik social media

Op de website(s) van Kunze Delsing Gans Advocaten zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Linkedin of Facebook. Kunze Delsing Gans Advocaten houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

9. Cookies

Kunze Delsing Gans Advocaten houdt gebruiksgegevens bij van de website voor statische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Kunze Delsing Gans Advocaten verkocht aan derden

Teneinde het gebruiksgemak van de website van Kunze Delsing Gans Advocaten te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website van Kunze Delsing Gans Advocaten op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

De website van Kunze Delsing Gans Advocaten maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website van Kunze Delsing Gans Advocaten geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Kunze Delsing Gans Advocaten heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.
Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen

10. Aanpassingen

Kunze Delsing Gans Advocaten heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

11. Privacy rechten van betrokkenen & contact

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Kunze Delsing Gans Advocaten neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegeven. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.


Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Kunze Delsing Gans Advocaten aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.  

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens door Kunze Delsing Gans Advocaten en dit privacy statement alsmede uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.