Bestuursrecht

Sociaal zekerheidsrecht
Hiermee krijgt u te maken als u een uitkering moet aanvragen of al heeft. Bijvoorbeeld bij werkeloosheid (WW), ziekte (Ziektewet) of arbeidsongeschiktheid (WIA, Wajong), bijstand (Participatiewet) dan wel andere sociale voorzieningen, zoals een vervoersvoorziening of hulp in de huishouding via de Wmo.

Als uw aanvraag voor een uitkering wordt afgewezen of uw uitkering wordt beëindigd of ingetrokken, of er is een sanctie (maatregel) opgelegd, dan kunnen wij u juridisch bijstaan. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, dan kunnen wij daarop binnen de gestelde termijn de noodzakelijke actie voor u ondernemen.


Omgevingsrecht
Heeft u een vergunning nodig omdat u bijvoorbeeld wilt verbouwen of juist bezwaar wilt maken tegen een vergunning of aanvraag daarvoor van een ander? Of krijgt u te maken met een bestemmingsplanwijziging, waarmee u het niet eens bent en misschien wel schade van ondervindt?

Wij beoordelen uw situatie en bespreken uw juridische mogelijkheden hierbij. Wij behartigen uw belangen in de bezwaar- en beroepsprocedure en staan u bij voor het verkrijgen van een spoedmaatregel in de vorm van een voorlopige voorziening door de rechtbank.